Cartoon of a man in a car. He’s wearing a Hawaiian shirt.